Také letos bude k přihlašování dětí k povinné školní docházce sloužit rodičům i školám internetový portál www.zapis-zs-vsetin.cz. Doména se zabezpečeným přístupem poskytuje také informace o průběhu přijímání dětí do 1. ročníku základních škol.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna. To znamená, že i rodiče, kteří z různých důvodů nestihnou splnit tuto povinnost ve dnech zápisu vyhlášených základními školami, zejména při pobytu v zahraničí nebo v případě nařízené karantény, mají do konce dubna čas vybranou školu navštívit a dítě přihlásit.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Rodiče či zákonní zástupci jsou přitom povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, přičemž k přihlášce připojí kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud nemá odklad. Letos tedy budou do prvních tříd zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 2015.

Dítě narozené od 1. září 2015 do 30. června 2016 může jít do první třídy již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí je pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2016 pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy je povinen přednostně přijmout ředitel této spádové školy. Rodiče mají však právo zvolit pro žáka kteroukoliv jinou základní školu a jít k zápisu přímo do této vybrané školy.

Registrační systém k zápisu, který provozuje vsetínská radnice, běží od 1. března a budoucího žáka zde mohou jeho zákonní zástupci zaregistrovat k zápisu ve vybrané škole až do 4. dubna. Lze si předem rezervovat datum a přesný čas zápisu.

„Upozorňujeme, že elektronická registrace nenahrazuje vlastní zápis, ale připravuje podmínky k jeho hladkému průběhu. Stejně tak není elektronická registrace povinnou podmínkou úspěšného zápisu dítěte do školy. Kdo nemá přístup k internetu nebo upřednostňuje osobní jednání, tomu tuto službu plně poskytne škola,“ vysvětlil místostarosta pro školství Tomáš Pifka.

Samotný zápis se uskuteční nejprve v pondělí 12. dubna od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin v Základní škole Integra, které je město Vsetín spoluzakladatelem, v dalších pěti základních školách, tedy ZŠ Rokytnice, ZŠ Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky, u nichž je město zřizovatelem, se zápis koná v úterý 13. a ve středu 14. dubna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.

„Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem i učiteli,“ doplnil místostarosta Pifka.

Seznam ulic spadajících do jednotlivých školských obvodů pro školní rok 2021/22 je k nalezení na webových stránkách města Vsetína.