Vše se děje dva měsíce před volbou řádného děkana fakulty, kterou zatím řídí pověřená Jana Janíková.

Jedním z napadených lidí je bývalý děkan Jaroslav Světlík. Autor tvrdí, že neprávem získal titul docenta. To i přesto, že se již dříve prokázalo, že to není pravda.

„Je to další důkaz poklesu kultury, která na této instituci existuje. Jen bláhový hlupák věří, že to psal student. Jelikož však vím, s kým mám to dočinění, nechci se blíže vyjadřovat, protože se bojím o bezpečí svých blízkých,“ řekl Světlík.

Dalším terčem pisatele se stal jeho již odvolaný nástupce Miroslav Zelinský, který prý měl mimo jiné využít služební platební kartu k soukromým účelům.

„Informace, které email obsahuje, jsou detailní, ale jedná se o prokazatelné lži. Například, že jsem byl na dovolené s tajemníkem fakulty Vladimírem Kokrdou a další nesmysly,“ kroutil hlavou Miroslav Zelinský.

Nyní proto zvažuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

Spolu se Světlíkem tvrdí, že autorem je někdo, kdo má detailní a citlivé informace o dění na uviverzitě.

Údajná studentka se opírá také do světově uznávané módní návrhářky Šárky Šiškové, která je ředitelkou Ústavu produktového designu. Dokonce tam popisuje její údajné špatné vlastnosti jako má být například ponižování technických pracovníků.

Podobným způsobem hodnotí i její zástupkyni Hanu Maršíkovou. Pisatel kritizuje rovněž bývalého tajemníka fakulty Vladimíra Kokrdu. Všichni tři obsah dopisu označili za lživý a odmítli se k němu blíže vyjádřit.

Napadení se nevyhnul ani Akademický senát FMK. Jeho předseda Richard Vodička považuje dopis za naprosto šílený. „Moje vize je, že podobné anonymy, v nichž jsou překroucené polopravdy, by se měly okamžitě ničit. Člověk, který to psal, není student, není externista, ale je plný zášti. Je to trapné,“ míní Vodička.

Vedení univerzity se email dostal do rukou podle kancléřsky Andrey Kadlčíkové v pondělí, rektor Ignác Hoza se s jeho obsahem do uzávěrky Deníku neseznámil.

„V tuto chvíli se k dopisu proto vyjádřit nemůžeme, jelikož jsme jej zatím neřešili,“ sdělila pouze Kadlčíková. Vedení univerzity by mělo zaujmout stanovisko k celé záležitosti až dnes.

Anonym uvedl jako adresáta emailu také ministerstvo školství a poslance Ivana Ohlídala (ČSSD), který připravuje se svými kolegy úpravu zákona, jež by umožňoval posuzování vědeckých prací se zpětnou možností odebrání podvodem získaných titulů. Ani ministerstvu, ani poslanci však tento email nepřišel. „Neobdržel jsem ho,“ sdělil Ohlídal.

Rozesílání hanopisů na zlínské univerzitě není novinkou. Jeden z nich například před necelým rokem rozpoutal velkou kauzu, kdy byl bývalý děkan Světlík osočen z toho, že svou habilitační práci opsal z předchozí práce disertační a neprávem tak získal titul docent. Bylo však prokázáno, že se tak na něm neznámý pachatel dopustil trestného činu pomluvy. Viníka však policie nedopadla.

Celé znění e-mailu, který koluje po univerzitě:

petra.vseteckova1@seznam.cz 06.01.2009 13:57

Předmět: Důležité informace o naší škole

Vážení kolegové, studenti,

Protože od zveřejnění materiálů o získání titulu Doc. panem Světlíkem podvodem uplynul nějaký čas a nadále je pěstována atmosféra zavázanými členy senátu a některými sdělovacími prostředky (paní Šišková, Maršíková, redaktorka Šidlová ze zlínského deníku). Rozhodla jsem se proto k celému problému vrátit a dopracovat se k informacím a závěrům, které celý případ v plném rozsahu osvětlí.

Na zákadě komparace habilitační práce Ing. Jaroslava Světlíka, Ph.D., „Kulturní aspekty evropské a české reklamy“ (text B) a doktorské dizertační práce „Interkulturní marketing v zemích EU“ (text A) téhož autora lze konstatovat, že velká část habilitační práce je nepůvodní a jednoznačně závislá na předloze – dříve napsané dizertační práci.

Tato dizertační práce není v práci habilitační ani citována, ani uvedena v použité literatuře.

Habilitační práce se s dřívější dizertační prací shoduje v celkovém zaměření, konkrétních obsahových složkách, které jsou převzaty doslovně či nepodstatně přeformulovány, v uvedení stejných obrázků a příloh a rovněž v obdobných závěrech práce.

Podíl totožného textu tvoří naprostou většinu rozsahu habilitační práce (celé části, jednotlivé strany, odstavce, věty), další části pak byly nepodstatně pozměněny (zejména zkrácením či rozšířením, použitím malých lexikálních změn).

Konkrétní výsledky komparace s uvedením povahy shod a odlišností jsou součástí tohoto posudku.

Je možné, aby kdokoliv z nás např. na základě závěrečné maturitní práce získal opsáním vysokoškolský diplom? Zcela jistě není.

Jak je tedy možné na úrovni o dva stupně výš (vysokoškolský diplom-doktorát, doktorát-habilitace) získat opsáním doktorské práce titul docent, když vysokoškolský zákon č. 111/98 Sb. říká v paragrafu 72, že hlavní požadavek na práci disertační a habilitační je, aby byly původní a aby přinášely nové vědecké poznatky.

Přínos habilitační práce pana Světlíka hodnotila komise, která přeložila návrh na jmenování docentem rektorovi.

Minimálně jeden člen této komise, pan docent Pavlů byl informován o celém podvodu, protože byl oponentem práce doktorské i habilitační. Nelze uvěřit, že totožnost obou prací nepostřehl. Lze spíše konstatovat, že k podvodu napomáhal nebo na něm s panem Světlíkem spolupracoval. Zároveň je nutno konstatovat, že pan Světlík šíří neustále informace v médiích informace, že rektor ho nadále podporuje.

Neinformování habilitační komise a uvedení v omyl rektora je minimálně stejný etický poklesek jako podvod pana Světlíka.

V příloze si tedy můžete přečíst kromě závěrů celý obsah znaleckého posudku, který zcela jednoznačně hodnotí nepřijatelné jednání prakticky obou účastníků tohoto podvodu. V Českém rozhlase a v sobotním denním tisku byla minulý týden zveřejněna informace, že původnost disertačních prací studentů bude zákonem posuzována s možností zpětně odebrat tituly. Nový zákon v současné době připravuje v parlamentu skupina poslanců kolem poslance Ohlídala.

Člověk jako pan Světlík, s takovými morálními vlastnostmi by zcela jistě neměl působit na žádné škole v České republice. Přesto v současné době vyučuje na Obchodní akademii ve Zlíně.

Na úrovni vysokoškolských pracovníků se už nepředpokládá, že v dalších stupních vzdělávání je možné podvádět. Navrhuji proto, aby vedení UTB podalo návrh poslancům připravujícím text zákona na úpravu vysokoškolského zákona s nutností posuzování vědeckých prací se zpětnou možností odebrání podvodem získaných titulů.

Pan Světlík podvodem získaný titul využil ke zvolení děkanem. Znamená to zároveň to, že z této funkce získané finanční ohodnocení je nutno považovat za neoprávněné obohacení v rozsahu, který je zcela jistě možno posuzovat jako trestný čin.

Je proto nutné podat trestní oznámení na uvedený trestný čin a rozsah obohacení definovat vedením Univerzity Tomáše Bati.

Informaci o podvodu pana Světlíka pro jistotu zasílám i poslancům, kteří zpracovávají nový návrh zákona a zvažuji zaslání ministru školství.

Všem nebo velké části studentů nebo pedagogů z doby zvolení pana Světlíka děkanem je známo, že pro jeho zvolení byl rozhodující hlas paní Šiškové, která zcela jistě za slíbené a realizované prebendy (jmenování ředitelkou ústavu) nadále věrně šíří i v novém senátu a v denním tisku atmosféru poškození pana Světlíka a jeho nohsledů.

Je nutno se proto ptát:

Jak je možné jmenovat ředitelkou ústavu pracovnici, která je nadřízená profesorům a docentům a podstatně nižší vědeckou a uměleckou kvalifikaci (jednoznačně zásluha hlasování)

Jak je možné zástupkyní jmenovat opět pracovnici bez pedagogického vzdělání a dostatečné praxe? (paní Maršíková v současné době věrně šíří informace o neposkvrněnosti pana Světlíka) Jak je možné, aby byli do dalších funkcí jmenováni pracovníci bez minimální praxe?

Jak je možné, aby jmenovaná paní Šišková na účet školy vydávala materiály sloužící propagaci její osoby bez uvedení pracoviště a UTB, která náklady na tyto materiály nesla?

Jak je možné, aby pan Zelinský s vědomím pana Světlíka neoprávněně užíval služební vozidlo k osobní potřebě a cestám do svého bydliště? Bylo by zcela jistě vhodné nahlédnout do původních, ne nově zpracovaných knih jízd (staré jsou rovněž k dispozici v kopii a mohou být předány vedení univerzity).

Jak je možné, aby nově zvolený děkan pan Zelinský okamžitě využil služební vozidlo k jízdě na dovolenou v Chorvatsku, kterou absolvoval podle mých informací s tajemníkem fakulty?

Jak je možné, že tajemník tuto cestu umožnil a následně kryl dodatečným zpracováním směrnic, když odpovídá za řízení fakulty?

Jak je možné, že teprve po otevření tohoto podvodu bylo možné vytvořit novou směrnici a dodatečně ji podepsat panem Světlíkem a lhát, že cesta byla konzultována s poskytovatelem leasingu?

Jak je možné, aby k placení pohonných hmot na této cestě byla využívána platební karta univerzity?

Jak je možné, aby školu na akci „New York“ reprezentovala dcera tajemníka fakulty a dlouhodobí zaměstnanci fakulty tuto příležitost nedostali?

Jak je možné, že nově zvolený děkan pan Zelinský si okamžitě po zvolení objednal nové vozidlo Škoda Super 4×4, když doposud staré vozidlo využíval převážně pro soukromé účely?

Jak je možné se takto soukromě obohacovat na úkor školy, nás studentů?

Vážení senátoři a senátorky,

Jste členy senátu, který má několik funkcí. Jak je možné, že jednu z hlavních funkcí – kontrolní neprovádíte?

Lze říci, že v případě vaší informovanosti o těchto nepravostech kryjete hospodářské delikty a poškozujete nás všechny.

V případě vědomého poškozování zájmů školy byste měli zvážit setrvání v tomto orgánu (především ti, kteří jsou nadále řízeni panem Světlíkem a panem Zelinským).

V případě, že jste o těchto závadách a poškozování školy nevěděli (věřím, že alespoň někteří), měli byste tuto činnost poškozující naši fakultu a univerzitu posoudit a vyvodit z ní závěry, protože závažným nedostatkem je, že se senát o tyto problémy nezajímal.

Je pravděpodobné a prakticky jisté, že někteří z vás, kteří jsou zavázáni bývalému vedení školy tyto problémy kryjí záměrně a zneužívají svého členství v senátu k hájení vlastních zájmů a vlastního prospěchu.

Jak je možné, aby paní Šišková se svojí zástupkyní paní Maršíkovou vykonávala svoji funkci bez snahy doplnit si vzdělání a absolvovat doktorské studium a eventuálně habilitaci (nebo se snaží neúspěšně)?

Jak je možné vytvářet podmínky k tomu, aby pracovníky, kteří absolvují doktorská studia a kteří jsou docenty nebo profesory, bylo možno šikanovat, eventuálně přispívat k realizaci kroků směřujících k jejich propuštění?

Je nutno konstatovat, že paní Šišková se svou zástupkyní paní Maršíkovou buď z neznalosti, nebo zcela záměrně organizovaly akce už při prvních informacích o podvodu pana Světlíka na jeho podporu a pokračují v této činnosti i v současné době? Obě jsou schopné a ochotné sabotovat jakýkoliv návrh na rozvoj školy a změny organizačních struktur jen proto, aby byly zachovány jejich prebendy.

Je potřeba, aby všichni, kteří kryli nebo kryjí praktiky pana Světlíka, pana Zelinského a pana Kokrdy a vědomě tak poškozují pověst školy se veřejně omluvili. Je to proto, aby se nám mohli podívat rovně do očí, chtějí-li zůstat na škole nebo zůstanou-li na škole.

Je nutné upozornit na to, že tito členové senátu jsou schopni zmanipulovat senát tak, že opět zvolí děkana k jejich obrazu. Mluví se dokonce o zvolení paní Šiškové a je k tomu vedena mediální kampaň.

Soukromníci působící v poslední době ve vedení školy nás jen poškozovali.

Naše škola má zcela jistě v návaznosti na historii školy umění, založení filmových ateliérů, historii marketingu ve firmě Baťa a nedeformovanou představu o potřebách rozvoje mimořádnou příležitost se uplatnit v kontextu evropského školství.

Za tím účelem by bylo vhodné, aby kolem nové děkanky byl vytvořen nezávislý tým, který připraví perspektivu rozvoje školy a připraví podmínky pro potvrzení nebo volbu nového děkana a vytvoření týmu schopného školu rozvíjet.

Petra

Příloha 1: Posudek se závěry práce pana Světlíka, Příloha 2: Hodnocení vlastností paní Šiškové a paní Maršíkové, získané průzkumem mezi studenty a pedagogy

Adresáti: Studenti FMK, pedagogové FMK, vedení fakult UTB, vedení UTB, poslanec Ohlídal, Ministerstvo školství

Příloha e-mailu:

Paní Maršíková

Neschopnost vykonávat funkci vedoucího ateliéru

Žádná autorita u studentů

Ateliér je směřován k stavařské architektuře, nemá žádnou akreditaci

Absolutní vybydlení ateliéru, nepořádek a nevkus

Podlézání vedoucím k získání osobního prospěchu

Pobírání přehnaných odměn za špatně odvedenou práci

Vytlačení schopné osobnosti z pozice vedoucího ateliéru

Obklopení se neschopnými a podlézavými lidmi

Paní Šišková

Absolutní neoblíbenost u kolegů a špatné hodnocení výuky studenty

Zneužívání častých zahraničních služebních cest pro svůj prospěch

Kariérní postup získán podrazy a zradou kolegů, kteří jí pomohli dostat se na školu

Zvyšování kvalifikace bylo na jiných vysokých školách 3× zamítnuto

Vlastní tvorba je podprůměrného charakteru

Studenti se v ateliéru nic nenaučí, protože nosné předměty učí podprůměrní pedagogové

Neuvěřitelná zášť vůči schopnějším lidem působícím na škole

Likvidační postupy vyústěné v rozvázání pracovního poměru

Nekoncepční hospodaření se svěřenými finančními prostředky

Nakupování drahých materiálů, zaměňování za dobrý a ještě sloužící, který potom směřuje do

kontejneru

Snaží se dostat ke všemu, co se děje na škole, chce do toho mluvit a o tom rozhodovat

Odmítá svou výuku v kombinované formě studia

Zesměšňuje práci studentů druhých ateliérů a při talentových zkouškách pohrdá předloženými

pracemi uchazečů

Veřejné prostory školy jsou vyzdobeny jejími nevkusnými díly a není prostor pro prezentaci

druhých

Nástěnka slouží k prezentaci jejích pochybných osobních úspěchů a článků v tisku

Nechává si tisknout na náklady školy svoje osobní katalogy

Při společných výstavách pedagogů preferuje jen některé a ostatním zakazuje vystavovat

Lže do očí

Ponižuje technické pracovníky

Odměny rozdává jako na běžícím pásu jen páru oblíbených

Pod jejím vedením jsou pedagogové, kteří již několik let nedostali žádnou odměnu, ač jejich

pracovní nasazení je nadprůměrné

Záměrně ubírá některým pedagogům vyučované předměty, hodiny, aby se jim snížil úvazek a

tím i finance – likvidace nepřátel touto formou

Z inteligentních odborných asistentů dělá jen lektory

Při hodnocení tvůrčí činnosti kolegů vyškrtává body, aby se jim snížil úvazek a nesmí jejich

bodový součet převýšit součet dosažený jí samotnou