Památka, která je součástí zámku Žerotínů, byla v létě zpřístupněna poté, co restaurátoři dokončili obnovu původní freskové výmalby. Nynější průzkum je předzvěstí stavebních úprav spočívajících především v nutném odvodnění celé stavby.

KAPLI OHROŽUJE VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST

Výzkum si objednalo město Valašské Meziříčí.

„Vynutilo si jej provedení drenáže, jež je v kapli nutné udělat kvůli vzlínající vlhkosti,“ odůvodňuje Jan Anlauf, kastelán a kurátor Muzejního a galerijního centra.

Úprava se měla dělat letos na podzim, ale práce byly odloženy na příští rok. „V tomto případě se jedná o takzvaný předstihový archeologický výzkum, který má za úkol jednak zjistit, co se v podzemí nachází, ale hlavně ukázat stavebníkům, s čím mají počítat a do čeho se pouští. Zároveň tento výzkum odkryje část plochy, na níž se v budoucnu nebude nutno zaměřovat,“ přibližuje Anlauf.

Pracovníci Muzejního a galerijního centra se společně s archeology Muzea regionu Valašsko se do práce pustili v době, kdy byla vládními opatřeními uspána veškerá muzejní a galerijní činnost. Výkopy tak probíhaly v klidu a s největší opatrností.

„Ukázalo se, že pod dlažbou, jíž pokládáme za původní z doby stavby kaple z 18. století, se nachází asi půlmetrová vrstva suti, pod níž byla zasypána valounová dlažba, jež by se dala datovat rámcově do století sedmnáctého,“ prozradil kastelán. Přesnější dataci podle něj není podle čeho stanovit.

Objevenou valounovou dlažbu narušují dvě pravděpodobně mladší zdi. Zda jde o část nějaké hospodářské budovy na tehdejším nádvoří nebo o něco jiného, zůstává otázkou.

„Každopádně se nacházíme v prostoru vedle městské hradby, která ve své době oddělovala zámecké nádvoří od okolního města. Za jiných okolností by se zde dal čekat hradební příkop, ale ten zde chybí, jelikož se nacházíme v prostoru nádvoří,“ dodává Anlauf.

Archeologové při průzkumu nalezli také několik střepů novověké glazované keramiky ze 17. až 18. století. „Doufáme, že rozšíření zkoumané plochy před zahájením stavebních prací přinese další informace, které nám umožní lépe pochopit objevenou situaci,“ doplnil Jan Anlauf.

RESTAURÁTOŘI OPUSTILI KAPLI NA JAŘE

Zámeckou kapli, která je součástí jižního křídla zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, dal postavit František Ludvík ze Žerotína († 1731) a dokončil ji jeho syn Michal Josef. O výmalbu se postaral významný olomoucký malíř Josef Ignác Sadler (1725 – 1767).

„Jeho fresky v kapli patří k významným historickým památkám. I proto jsme je nechali odborně zrestaurovat a tam, kde to bylo možné, navrátili do původní podoby. Práce na jejich obnově dokončili restaurátoři na jaře,“ připomněla místostarostka Meziříčí Yvona Wojaczková. Právě při obnově cenných fresek vyšlo najevo, že pro jejich uchování pro další generace je třeba celou kapli odvodnit.

Restaurátoři pracovali v kapli s přestávkami čtyři roky. Nejprve odstranili omítku, pod níž se dvě a půl století staré fresky ukrývaly. Strhli také betonové schodiště. Nepatřilo sem a kapli jen hyzdilo.

„Byla to výjimečná práce. Odkrývání nástěnných maleb je běžné, ale s bouráním schodiště jako součástí obnovy jsem se ještě nesetkala,“ přiznala restaurátorka Romana Balcarová.

Největší ránu freskové výzdobě zasadily kupodivu až novodobé stavební úpravy. „Při instalaci silnoproudého vedení pro celý zámek řemeslníci poškodili jednu figuru tak, že už nebylo možné ji obnovit,“ litovala restaurátorka.

Fresky nabyly svou původní krásu, odvodnění kaple je naplánované, ani poté však práce v kapli ještě neskončí. Po vysušení zdiva restaurátoři dokončí obnovu spodních partií nástěnné výzdoby.

„Kromě toho na místě zděné, zatím neomítnuté mensy plánujeme obnovit původní oltář podle dochovaných fragmentů a dobových dokumentů,“ představil už dříve záměry radnice památkář Petr Zajíc.