Investor stavby Správa železnic (SŽ, zadavatel, investor, stát, pozn. red.) však již loni na podzim oznámila začátek prací v roce 2024 a to nejdřív.

„Start realizace předpokládáme začátkem roku 2024,“ potvrdila Deníku tisková mluvčí SŽ Nela Friebová.

V současnosti investoři akce zadali vítězi výběrového řízení úpravu projektu na tuto stavbu. Cena této zakázky vystoupala podle serveru Z dopravy na 9, 5 milionů korun. A důvod, proč musí být projekt stavby aktualizován? Jde o sporný přejezd ve zlínské části Příluky u Eurocaru.

Tento přejezd se totiž nachází v bezprostřední blízkosti podnikatelských objektů, proto je místem sváru mezi podnikateli, kteří tak s jeho zaslepením z pochopitelných důvodů nesouhlasí, stejně jako vlastníci přilehlých pozemků. Pro SŽ ale bylo zásadní, aby byl zrušen, protože prý neodpovídá bezpečnostním standardům.

Světelný happening ve Zlíně k uctění památky Jana Palacha - 19. 1. 2022
Zlín si připomenul odkaz Jana Palacha, světelným řetězem dlouhým 700 metrů

Ani město Zlín se i přes snahu nedokázalo dohodnout s některými vlastníky pozemků na jejich směně. Správa železnic má sice již většinu pozemků vykoupenu, se zhruba třicítkou vlastníků pozemků ale stále jedná.

Tento spor, který se táhl několik let, tak byl jedním z hlavních důvodů, proč musí být nyní původní projektová dokumentace aktualizována a proč se se stavbou tak klíčového dopravního tělesa ještě nezačalo. Aktualizace projektu urychlí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí úseku Zlín – Vizovice.

Minulý týden proto investor a dodavatel úpravy projektové dokumentace podepsali smlouvu.

„Ano, jedná se především o aktualizaci dokladové části dokumentace v úseku Zlín – Vizovice,“ potvrdila mluvčí SŽ. Nela Friebová současně zmínila, že konfliktní přejezd ve Zlíně-Přílukách je součástí předmětu plnění nové smlouvy.

Nové práce na projektu tak podle zadavatele posunou realizaci záměru modernizace a elektrifikace trati Otrokovice-Vizovice vpřed.

„Dojde k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí úseku Zlín – Vizovice,“ uvedla Nela Friebová.

Samotná cena dokumentace pro stavební povolení je podle ní vyčíslena na 328 milionů korun.

Přípravná dokumentace pak na 60 milionů korun.

Ilustrační foto
Řidiči jsou nemocní, čtyři spoje na Zlínsku ve středu nevyjedou

O projektu Modernizace a elektrifikace trat Otrokovice-Vizovice

Projekt řeší elektrizaci celé trati z Otrokovic do Vizovic včetně vybudování druhé koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S ohledem na plánový přechod na jednotnou trakční soustavu bude elektrizace provedena střídavou trakcí 25kV, 50 Hz. Maximální traťová rychlost bude zvýšena na 100 km/hod.

Zásadních změn dozná i stanice Zlín střed, kdy poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova.

Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes připraveno na zvýšený rozsah dopravy na trati Zlín – Vizovice. Stejně tak se dočká modernizace i stanice ve Vizovicích, kde se plánuje vybudování autobusového terminálu a přestupního bodu mezi vlakem a autobusem.

Nástupiště, trať i zabezpečení

Zkapacitněním dráhy bude zároveň umožněn další rozvoj osobní i nákladní dopravy.

Současně dojde k vybudování nových nástupišť, informačních systémů rozhlasu, bezbariérových přístupů na nástupiště, protihlukovým opatřením apod. Bude rekonstruován železniční spodek, vybudován nový železniční svršek, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Zcela průlomovou částí projektu je vybudování tří mimoúrovňových křižovatek. Úrovňové křížení železnice v části Otrokovice-Kvítkovice bude nahrazeno železničním tunelem, a to i z důvodu křížení s trolejbusovou dráhou.

Další mimoúrovňové křížení je navrženo na křižovatce v části Prštné a poslední mimoúrovňové křížení je navrženo v části Podvesná, kde je rovněž křížení železniční dráhy s trolejbusovou tratí.

Ilustrační foto.
Nejčastější jména, nejlidnatější okres? Co víme o lidech ve Zlínském kraji

Stavba: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice řízení

Žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla podána dne 15. 12. 2017 u Magistrátu města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení.

Řízení bylo přerušeno a SŽDC bylo vyzváno k doplnění podkladů. Všechny podklady jsou vyřízeny, až na jediné chybějící rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438, které stále nenabylo právní moci.

Průběh řízení o zrušení přejezdu v km 13,438 je následující:

Dne 20. 1. 2017 byla podána žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.

K této žádosti SŽDC doložilo:

 • Vyjádření Drážního úřadu ze dne 3. 1. 2017
 • Souhlas Statutárního města Zlín ze dne 21. 9. 2016

21. 2. 2017 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o zrušení existujícího přejezdu.

11. 4. 2017 následovalo místní šetření včetně účasti Drážního úřadu, který jednoznačně konstatoval, že přejezd je sám o sobě nebezpečný – nezávisle na stavbě elektrizace (vyjíždějící nákladní auta již teď stojí na kolejích) a potvrdil souhlas se zrušením přejezdu.

2. 3. 2018 bylo vydáno Magistrátem města Zlína (MMZL) rozhodnutí – zamítnutí zrušení přejezdu. Proti tomuto Rozhodnutí se SŽDC odvolalo na Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (KÚZK).

11. 7. 2018 KÚZK Rozhodnutím věc zrušil a vrátil k novému projednání.

Následně proběhlo několik dalších jednání s vlastníky účelové komunikace v dané lokalitě, panem Buchtou, firmou EUROCAR a EUROCODEC. Bylo dohodnuto prodloužení ulice Broučkova, jako související stavba jiného investora.

3. 8. 2018 MMZL pokračoval v řízení a zaslal výzvu k doplnění.

4. 9. 2018 SŽDC doplnila požadované doklady.

1. 10. 2018 MMZL vydal Oznámení o pokračování řízení a nařídil na 16. 10. 2018 ústní projednání na místě samém, kde fy. EUROCODEC a EUROCAR podaly námitky.

10. 12. 2018 MMZL vydal Rozhodnutí o zrušení úrovňového křížení dráhy s pozemní komunikací. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení a bude v následujících dnech opět rozhodováno Krajským úřadem Zlínského kraje.

9. 5. 2019 KÚZK Rozhodnutím věc ruší a vrací k novému projednání. To bude znamenat posunutí realizace celé stavby o cca rok dále.

Shrnutí aktuálního stavu: Územní řízení pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ je přerušené do doby rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci této stavby.

Žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 podala SŽDC dne 20. 1. 2017. V současné době (1/2022), tedy po téměř 5 letech, není o zrušení přejezdu v km 13,438 správními orgány rozhodnuto.

Stav autobusového nádraží ve Zlíně budí stále rozpaky.
Autobusové nádraží ve Zlíně? Další změny k lepšímu na jaře

Historie trati Otrokovice-Vizovice

 • Železniční trať Vizovice – Otrokovice letos oslavila 120 let od svého vzniku. Myšlenku na její vybudování měli původně obyvatelé Vizovic, chtěli, aby je spojila se světem.
 • provoz zahájen 8. října 1899
 • délka trati 24,719 km
 • původní maximální rychlost 30 km/h
 • nápravové zatížení 12,5 tuny
 • napojení na trať Vídeň – Krakov
 • pouze 3 smíšené vlaky denně
 • provozovala Severní dráha císaře Ferdinanda – zestátněna k 1. 1. 1906 – Rakouské státní dráhy
 • od 1918 převzaly Československé státní dráhy stále charakter lokální dráhy
 • Trať měla být původně napojena na Severní dráhu císaře Ferdinanda v Napajedlích, nakonec kvůli nedostatku financí padlo rozhodnutí na Otrokovice.

Trať měla být součástí plánovaného spojení se Slovenskem:

Česká Třebová – Třebovice – Moravská Třebová – Prostějov – Tovačov – Kojetín – Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – Púchov – Žilina, trasa dlouhá 246 km, o téměř 60 km kratší než severní cesta přes Bohumín.