„Dokument je součástí krizového plánu města. Obsahuje například soupis movitých i nemovitých památek na území města, možná rizika, která by je mohla ohrozit, a způsob jejich ochrany,“ informoval dnes členy bezpečnostní rady města její tajemník Václav Zelenka.

Plán zahrnuje 15 z celkem 93 nemovitých a 23 movitých kulturních památek, které jsou z hlediska historické či umělecké hodnoty i následků nenadálých situací považovány za nejdůležitější. Výčet movitých památek požívajících zvláštní ochrany však kvůli riziku krádeže zůstane utajen.

Tato skupina by v případě vážného nebezpečí a po dohodě s majitelem či správcem byla soustředěna do přísně střežených a proti vnějším vlivům zajištěných depozitářů. Ve Zlínském kraji jsou k tomu tu účelu vyčleněna tři místa.