„Nejčastěji se jednalo o prohřešky ve stravování, zejména uložení potravin při nevhodné teplotě a společné uložení vzájemně neslučitelných potravin,“ tvrdí ředitelka KHS ve Zlíně Eva Sedláčková.

„Narazili jsme i na závady ve zdravotní dokumentaci, nedostatky ve vybavení pokojů a v zajištění osobní hygieny, jako například nedostatečný počet umyvadel,“ dodává.

Kontroly jsou předem neohlášené a každoročně pracovníci hygieny zkontrolují minimálně 40 procent ohlášených akcí pro děti.

„Je naší snahou provést kontrolu v místě obvyklého umístění táborů minimálně jednou i na akcích, které nám pořádající osoby nemusí hlásit,“ vysvětluje Sedláčková.

Hygienici se zaměřují především na dodržování požadavků platné legislativy.

„Naši pracovníci kontrolují zejména způsob zajištění stravování, ubytování, zásobování pitnou vodou, zajištění osobní hygieny, zdravotní péče a rovněž i zdravotní dokumentace osob účastnících se akce a režim dne,“ popisuje Eva Sedláčková.

Při nesplnění požadavků platné legislativy může pořádající osoba dostat pokutu.

„Sankce může dosáhnout až třiceti tisíc korun. V případě ohrožení veřejného zdraví může být zotavovací akce pro děti i zakázána,“ zdůrazňuje Sedláčková.

S kontrolami hygieny organizátoři táborových akcí počítají a snaží se plnit veškeré předepsané podmínky.

„S hygienou jsme v kontaktu, ale letos zatím žádná kontrola nepřišla. Jsme zaběhlá organizace, takže většinou kontroly nejsou ani třeba. Většinu táborů máme příměstských, kde se nás kontroly netýkají, nebo je pořádáme ve středisku, kde jsou pravidelné revize,“ míní zástupkyně ředitele vsetínského střediska volného času Alcedo Martina Hromadová.

Kontrola hygieny se letos vyhnula i vsetínskému skautskému středisku Junák.

„K nám zatím letos hygiena nedorazila, ale obecně moc zkušeností s kontrolami nemáme, protože pořádáme spíše malé tábory. Tím pádem nemáme ani ohlašovací povinnost. Pravidla hygieny se samozřejmě snažíme dodržovat a zatím jsme žádný problém neměli,“ říká vedoucí střediska Alcedo Denisa Halašová.

Souhrn kontrol ve Zlínském kraji

Počet zkontrolovaných táborů:

85 zotavovacích akcí, 7 jiných podobných akcí pro děti

Sankce:

2 sankce v celkové výši 2500,- Kč (z důvodu prozatímního neukončení protokolů o kontrole se zjištěnou závadou nebyly uloženy další sankce. Rovněž bylo na místě uděleno 13 domluv)

Počet zjištěných nedostatků na táborech:

celkem 21 nedostatků

8 závad ve stravování dětí (nesprávné skladování potravin a mytí nádobí)

4 závady ve zdravotnické dokumentaci dětí

1 závada ve zdravotním zabezpečení akce (nedostatek lůžek na izolaci)

3 závady v zajištění podmínek pro osobní hygienu (nevyhovující voda k mytí, nedostatek výtoků vody k osobní hygieně)

4 závady v ubytování dětí (neprůchodnost mezi lůžky)

1 akce nebyla ohlášena

Zdroj: KHS Zlínského kraje, údaje za období 28. 6. do 15. 8.