Pozvaní starostové 53 obcí, si měli možnost vyslechnout předkládané plány a zároveň položit přítomným delegátům své dotazy. Jednotlivé obce mohou na svém území uskutečnit plánovaná opatření za podmínky, že se na nich budou podílet patnáctiprocentní finanční spoluúčastí.

Mezi města, která by se měla dočkat nových opatření, patří také Kunovice.

„Protipovodňová opatření jsou pro nás zásadní stejně jako třeba otázka odklonu dopravy z centra Kunovic. Povodně v roce 2010 i nám ukázaly, jak voda dokáže být nebezpečná. Proto bychom rádi vybudovali účinná protipovodňová opatření, která by podobným situacím do budoucna zabránila," vyjádřila se k předkládaným plánům starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Sama přitom doufá, že výstavba nových opatření v tomto městě začne co nejdříve. Na to má ovšem údajně vliv mnoho faktorů.

„Jednotlivá protipovodňová opatření jsou ve své přípravě velice náročná, a to především z hlediska majetkoprávních vztahů. Od toho se také odvíjí rychlost jejich realizace," vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský. Přítomní delegáti také naznačili, které ze záměrů mají největší šanci na uskutečnění.

„My jsme připraveni podpořit všechny projekty, které jsou ekonomicky efektivní, což znamená, že vložená investice bude výrazně nižší, než jsou ochráněné hodnoty," přiblížil postoj Ministerstva zemědělství ČR jeho zástupce Pavel Punčochář. Právě toto ministerstvo bude mít při rozhodování o jednotlivých projektech poslední slovo.

V rámci Uherskohradišťska Povodí Moravy předkládá záměry na uskutečnění těchto protipovodňových opatření:

Řeka Morava – Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta II. etapa

Vybudováním I. Etapy v roce 2013 byla zajištěna protipovodňová ochrana proti stoleté vodě pro obě zmíněná města. II. etapa protipovodňové ochrany navazuje na dokončenou stavbu. Doplní hrázový systém a zajistí bezpečné převádění odlehčených průtoků. Celkové náklady dosáhnou částky 115 milionů korun. Zahájení stavby se předpokládá v únoru 2017.

Řeka Olšava, Kunovice

Účelem navrženého opatření je zajištění protipovodňvé ochrany města Kunovice podél toku ohrázováním koryta Olšavy zdmi a hrázemi o výšce 30 až 50 centimetrů. Celkem bude navrženým opatřením chráněno 1520 obyvatel a 1100 hektarů území města.

Celková délka zemních hrází je 720 metrů. Celková délka řešeného úseku je 3,5 kilometru. Náklady v tomto případě dosáhnou výše 144,6 milionu korun, zahájení stavby se předpokládá v květnu 2017.

Řeka Olšava, Uherský Brod

Stavba řeší protipovodňovou ochranu zástavby v centrální části města Uherský Brod na pravém břehu řeky Olšavy. Ochrana je navržena pro padesátiletou vodu. Hlavními prvky této ochrany jsou zemní hráze lichoběžníkového tvaru, výšky 30 – 75 centimetrů, šířky v koruně 3 metry.

V úsecích, kde z důvodu omezeného prostoru není možné umístit zemní hráz, bude ochrana řešena betonovými zdmi. Součástí akce jsou 2 čerpací stanice k přečerpávání vnitřních vod v době povodní. Cena je odhadována na 66,3 milionů, zahájení stavby se předpokládá v dubnu 2017.