Program valné hromady:

Zahájení
Procedurální otázky
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Zpráva předsedy OFS Vsetín
Zpráva o hospodaření OFS Vsetín v roce 2012
Zpráva mandátové komise
Volba předsedy OFS Vsetín
Volba členů výkonného výboru OFS Vsetín
Návrh usnesení
Usnesení
Závěr

Na valnou hromadu vysílají všechny fotbalové oddíly a kluby se sídlem v okrese Vsetín po jednom delegátovi s hlasem rozhodujícím. Delegáty podle Stanov FAČR čl. 23 odst. 2 jsou představitelé statutárních orgánů klubů podle jejich stanov popř. zakladatelských dokumentů.

Na této valné hromadě se bude volit předseda OFS Vsetín, členové výkonného výboru OFS Vsetín a členové revizní komise OFS Vsetín. Každý členský oddíl má právo předložit valné hromadě návrh na předsedu OFS Vsetín, členy VV OFS Vsetín a členy RK OFS Vsetín. Tyto návrhy musí splňovat podmínky dané Stanovami FAČR dle čl.2, odst.1 tj. musí být doručeny doporučenou poštou na adresu VV OFS nebo osobně do podatelny OFS nejpozději jeden týden přede dnem konání valné hromady (návrhy musí mít OFS jeden týden před konáním valné hromady fyzicky k dispozici) a potvrzeny razítkem a dvěma podpisy oprávněných funkcionářů klubu. ⋌(spo)