První přírůstek do muzejních sbírek pochází z Loučky u Valašského Meziříčí. Poklad drobných stříbrných mincí (818 ks) je zatím možné datovat do období po polovině 16. století až do poloviny století následujícího. Zajímavý je také poměrně velký geografický rozsah ražeb – mimo Čech, Moravy a Slezska, má početné zastoupení Polsko, Uhry, německé země a Tyrolsko.

Mezi další zajímavé objevy patří například bronzová jehlice ze Zubří. Z této zatím nepublikované polohy pochází vícero nálezů a je tedy možné, že jde o sídelní nebo pohřební lokalitu. Jehlice s velkou dutou kulovitou hlavicí je první známou svého druhu na území Moravy. Analogie k ní nalezneme zejména z oblasti Dolního Slezska.

Ze Vsetína-Jasenice pochází velmi ojedinělý nález bronzového řetízkového závěsku s ozdobami ve tvaru laštovicích ocásků a také menší bronzové dlátko. V Oznici bylo nelezeno vrcholně středověké železné kopí a krásná bronzová šipka z přelomu doby bronzové a železné.

Plošným akcím samozřejmě dominovalo pokračování výzkumu náměstí ve Valašském Meziříčí. Objeveny byly zejména další dřevohlinité domy z přelomu 13. a 14. století, soudobé odpadové jámy a vodovodní systém, který se skládal z krytého rezervoáru a rozvodného potrubí. Z výzkumů pochází i několik stovek keramických fragmentů středověkého a novověkého stáří.

Menší exkavace proběhly v Hutisku-Solanci a Velkých Karlovicích-Babské, kde byly odkryty relikty novověkých výrobních zařízení – sklářské pece a uhlířského milířiště.

Získaná fakta a artefakty jsou, nebo budou podrobeny odbornému zkoumání v blízkých zimních měsících, kdy archeologická činnost v terénu utichá a naopak se rozvíjí aktivita muzeálního a badatelského charakteru.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko